รับสมัครสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควตาภาค)
ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557


ต้องการสมัคร คลิกที่นี่


ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่


ข้อปฏิบัติ คำแนะนำ ขั้นตอนในการรับเข้าศึกษาคลิกที่นี่


ปฏิทินการดำเนินการรับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง คลิกที่นี่


ติดตามข่าวสาร ได้ที่งานรับเข้า คลิกที่นี่

อาจารย์ผู้ประสานงานโรงเรียน สามารถ Log in เพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียนโดย คลิกที่นี่


ลำดับ
คณะสาขาวิชาที่เปิดรับของแต่ละมหาวิทยาลัย
1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
 มหาวิทยาลัยเชียงราย
5
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
6
 มหาวิทยาลัยพายัพ
7
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
9
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
 มหาวิทยาลัยหอการค้า
12
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว


ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 081-546-8165, 090-351-1933
อีเมล์ apply_kku@kku.ac.th